Hvilken region lykkes best med nyskaping?

Nyskaping og innovasjon er på dagsorden under Innovation week i Oslo.

Hvorfor er det så viktig med oppstartere? De skaper nye produkter - de øker sysselsettingen - og finansierer en stor del av velferden.

Men svært mange bedrifter overlever ikke de første årene! Tallene fra SSB viser at halvparten dør det første året. En viktig nyanse: Aksjeselskaper klarer seg bedre.

Olje ned - nyskaping opp.

Hovedårsaken til at vi trenger flere bedrifter er at oljenæringene sliter, og arbeidsledigheten er høy i norsk målestokk. Dermed er det behov for gründere og andre jobbskapere.

Norges statsfinanser er fortsatt solide, men det er bestemt at oljefondet skal fordeles til velferd i "evig tid". Vi trenger naturlig nok de private og innovasjonsdrevne markedsaktørene.  

En spennende indikator på innovasjon og tilhørende suksess er SSBs oversikt over andelen bedrifter som overlever de første årene.


3 av 10 overlever på Vestlandet (2009-2014)

Figuren over viser at nesten 3 av 10 bedrifter på Vestlandet har overlevd de første fem årene. Det er betydelig høyere enn i Oslo, hvor under 1 av 4 oppstartere overlever. Regioner på sør - og Østlandet ligger mellom disse ytterpunktene. Nord- og Midt-Norge er ikke beregnet i vår oversikt her.

Hvis vi ser nærmere på Stavanger-gründere etter 2014, er det mulig tallene er mindre positive. Oljekrisen har nok drevet mange til oppstart, men det er for tidlig å si hvor mange som klarer seg. Her trenger vi mer utredning.

Samfunnsregnskapet - bidraget fra næringslivet?

NyAnalyse har gjort mange beregninger på hvordan bedrifter og de ansatte skaper viktige verdier i norske lokalsamfunn.

En SMB-bedrift innen bygg & anlegg med 7 årsverk og 15 millioner i omsetning kan finansiere velferd tilsvarende 13 sykepleiere årlig.

For store virksomheter er det snakk om hundrevis og av og til tusenvis av lærere eller sykepleiere.

Det gir stolthet til både ansatte, eiere og ledelse i en samfunnsansvarlig virksomhet.

 

Hva har Regjeringen bidratt med for å sikre nyskaping?

I tillegg til skattereduksjoner er dette noen av satsingene fra Regjeringen på bedriftsetablering og innovasjon:På toppen av det kommer ganske mange andre ordninger under Innovasjon Norge. Feks Presåkorn-fond med 100 millioner i 2016 og 50 millioner som forslag for 2017. 

Hvilke tiltak som har best virkning på nyetableringer og innovasjon? 

Det vet man altfor lite om i dag.

**

Figuren nedenfor viser hvor mange flere aksjeselskaper som klarer seg sammenliknet med enkeltpersonforetak.

Det var 100.000 kr i oppstartskapital, men det er redusert til 30.000 kr. Kanskje betyr det lavere overlevelses-grad blant aksjeselskaper?   

Overlever Regjeringen høsten?

Historikk:

Da Regjeringen Solberg-Jensen la frem sitt første Statsbudsjett høsten 2013, trodde finansdepartementet at Oljefondet ville inneholde ca 5600 milliarder i 2016. 

Fasit ble godt over 7400 milliarder. Det er faktisk gode nyheter. Rundt 1800 milliarder kroner med gode nyheter. 1,5 ekstra statsbudsjett i bonus for Jensen. Samtidig ble norsk økonomi slått kraftig tilbake av oljeprisfallet. Disse reservene ble dermed benyttet i årene med nedgangstider uten at renten økte eller kronekursen ble for sterk. Spøkelset som alle samfunnsøkonomer er opptatt av. 

 

Statens pensjonsfond (kilde NB 2014) Statens pensjonsfond (kilde NB 2017)
2016: 5594,5 mrd kr 2016: 7460,8 mrd kr
2020: 7126,5 mrd kr 2020: 8236 mrd kr

 

Ledigheten steg mye (aku = 5% nå) og politikerne brukte muligheten til å satse på samferdsel og skattekutt. Det bygger opp landets verdiskaping og holder arbeidsledigheten i sjakk. Regionalt på Vestlandet er det større problemer, men tiltakspakken hjelper på i 2016 og 2017. Trygdeavgifter og arbeidsgiveravgifter trekker inn mer skatter enn før, selv om olje gir langt mindre.

Derfor er det ikke så rart at dagens Regjering har satset på store omstillingsprosjekter. Både færre kommuner, politireform, sammenhengende veibygging og andre prosjekter trekker opp linjene som Produktivitetskommisjonen foreslo. Det tar laaaang tid før det gir innsparinger.

For mange byråkrater - for lite digitale løsninger?

At offentlig sektor ikke klarer å redusere sysselsettingen er kanskje ikke overraskende, men det gjelder å fremme flere produktive løsninger. 

Her ligger den største skuffelsen til Regjeringen. NyAnalyse har tidligere vist hvor smart velferdsteknologi kan være for å hindre kostnadsboom i kommune-Norge. Det er mulig å regne på andre områder også.

Hvor godt er Statsbudsjettet? 

- Dette er et budsjett for å gå i valgkampen med. De fleste områder får mer, og ingen dramatiske kutt som jeg har sett. En fortsatt høy oljepengebruk som ventet, men det har vist seg riktig i en svak periode for norsk økonomi.

Det gjøres riktige grep på skattesiden som lavere selskapsskatt og formuesskatt, men dette følger i stor grad Skatteforliket. Det kunne vært et skattefradrag for oppstartsbedrifter, men de sier at mer utredning trengs. Veldig riktig at Vestlandet får mer der problemene er størst.

På den annen side bør flere flytte mot andre regioner? Siden det er valg neste år blir det umulig å endre sykelønn eller egenandeler for helse som kunne gitt lavere offentlig utgifter. 

De er nokså optimistiske for norsk økonomi og har undervurdert dette tidligere. På den annen side treffer oljepengebruken bedre med arbeidsledighet på 5% (AKU) enn 3 % (NAV).

Terningkast 5 (minus).

Derfor tror jeg at Venstre vil bråke høylytt, men forstå at landet trenger et Statsbudsjett - i siste runde. Noen miljøsaker vil komme inn i budsjettet, men 99 % beholdes uendret.

Se DN lenke

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/10/06/2143/Statsbudsjettet-2017/karakterfall-for-finansminister-siv-jensen

 

Millionær på sekundær: Bolig nr 2 ofte lønnsomt

Alle markeder har sine spekulasjonsobjekter. 

Innen bolig og eiendom kalles dette for sekundærboliger eller deler av næringseiendomsmarkedet. 

Tabell under viser antall sekundærboliger og samlet ligningsverdi av sekundærboliger (i nominelle kroner) for utvalgte byer.

Hvorfor er det særlig lønnsomt med sekundærbolig- investeringer?

I et stigende boligmarked med alternativt rente på sparepengene rundt 1 prosent, og mulighet for å redusere formuesskatten - blir det et opplagt valg for mange. Markedsverdiene av disse plasseringene var i 2013 på hele 260-270 milliarder - og det var kun i de 7 byene ovenfor.Fremveksten av sekundærboligmarkedet har vært rask. Bare siden 2010 har dette antallet vokst med ca 16.000 i de 7 byene. Det har helt sikkert vokst videre fra 2013 til 2015. Men vi må ikke glemme at leiemarkedet trenger disse boligene; ikke alle kan eller vil kjøpe egen bolig. Pendlere, studenter og politikere på Stortinget trenger tak over hodet i eller rundt storbyen.

Gevinst: Siden likningsverdien var 50% av markedsverdien i 2013, ble muligheten til å redusere formuesskatt ganske åpenbar for mange. 

På en gjennomsnittlig bolig nr 2, med markedsverdi på drøyt 3 millioner, i Oslo var det enkelt å spare ca 17.000 kroner i formuesskatt, hvis alternativet var bankinnskudd eller børsnoterte aksjer/fond.

Selv med lånekostnader ble regnestykket ganske positivt, deler av rentekostnaden (28% den gangen) kunne trekkes fra inntekt - og boligprisveksten; sammen med evt. leieinntekter gjorde det til en god investering. I dag er formuesskatten noe lavere, rentefradraget falt til 25%, men boligpriser stiger mer igjen. NB: Regionale forskjeller.

Dyrere å eie sekundærbolig

Fra 2016 har det vært 80% likningsverdier på bolig nr 2. Dermed er det momentet mindre interessant iår. På den annen side har boligprisveksten i feks Oslo steget med 16,3% de siste 12 måneder.

I statsbudsjettet kommer det trolig en reduksjon i verdsettelse av næringskapital fra 100 til 80%. 

Det er langt mer usikkert om det kommer en ny sekundær-boligskatt på toppen av normal eiendomsskatt (i mange - ikke alle kommuner). 

Utfordringen er at leiemarkedet trenger ganske mange bolighaier.

Digitale kommuner og byråkratiet

Vi går inn i en digital omstilling, også for kommune-Norge. 

Farten på kommune-reformen er vanskelig å måle, men det ligger store utfordringer under overflaten.

En gjennomsnittlig kommune i Norge har 180 - 200 ulike IKT-systemer ifølge Regjeringens Digitale Agenda.  

Det er en stor diskusjon om hvor mange kommuner som er naturlig for "det nye Norge". I Finland var målet med kommunereform en innsparing på 10 milliarder kroner. I Norge er ikke dette høyt på agendaen.

Gjennom de siste 6 årene har NyAnalyse utarbeidet en oversikt som viser store forskjeller i ressursbruken til administrasjon og styring.

Noen kommuner ligger godt an og har fått glede av stordriftsfordeler. Andre sliter med for få innbyggere eller for svak prioritering av effektive løsninger.  

Fra vår oversikt ser det ut til at Arendal, Drammen og Ålesund klarer å holde igjen på utgiftene målt per innbygger sammenliknet med mange andre kommuner. Det er selvsagt slik at vi kun måler ressursbruk og ikke kvalitet på administrasjon og styring av en kommune.

Det er likevel tankevekkende at innbyggere i ulike deler av landet svarer på innbyggerundersøkelser basert på for lite fakta.

At man er fornøyd med sin kommune i dag, betyr ikke at kommunen kan hvile når eldrebølgen slår hardere inn på budsjettene. 

En mangel på arbeidskraft pga fraflytting og stadig flere eldre per ansatt i kommunen, vil tvinge frem endringer.  
På hvilken måte kan ny teknologi og smartere organisering løse eldrebølgens utfordringer?

Holder det å ansette en Digitaliseringsdirektør eller er det bare å øke byråkratiet?

Nyskaping: Nød lærer naken mann å spinne?

For å vite hvor nyskapende bedrifts-Norge er for tiden, er det fornuftig å følge SSBs tallserie om antall nye bedrifter. 

Det viser seg at kun 3 av 10 foretak overlever 5-årsdagen sin. Samtidig har svært mange nordmenn en positiv tro på at de kan lykkes med å skape egen bedrift. 

Men de gidder ikke! Jobbmarkedet har vært for godt og faglig spennende i oljenæringen og offentlig sektor, kanskje? 


Gjennom 2015-2016 har bakteppe endret seg til det verre.

Når arbeidsmarkedet er tøffere, omstillingene raskere og sluttpakkene større, vil det komme flere oppstartere.

Ja, det ser slik ut. 

Hva sier så tallene til SSB om antallet nye bedrifter?

Det er startet 600 flere bedrifter i 2.kvartal i år, sammenliknet med i 2015. Hvis vi ser på hvilke fylker som trekker opp trenden, er dette i stor grad vestlandet, Telemark, Finnmark og Sør-Trøndelag. 

 Hvilke bransjer er det som får flere bedrifter?Tallene over er selvsagt en kombinasjon av ulike nyskapere, men ingeniører, seniorer innen prosjektledelse, bygg og tekniske fag - er en voksende gruppe.

Store mannsdominerte bransjer er det. 

Når vi vet fra annen statistikk at sysselsettingen tredoblet seg på 5 år for bedrifter som startet opp i 2008, er dette spennende tall. Merk at aksjeselskaper har langt større suksessrate og vekstpotensial enn andre entreprenører.

Konjunkturfasen er selvfølgelig noe forskjellig. Arbeidsmarkedet er svakere i dag.

Så kan det være at ordtaket i 2016 egentlig bør være:  "nød lærer naken mann å spinne"?

Tolkningen er: Arbeidsledighet lærer ingeniører å starte bedrift, flytte eller bytte bransje?

På Abelias Årskonferanse 25.august vil tema omstilling, innovasjon og Norges fortrinn/ ulemper diskuteres.

Sjekk ut https://www.abelia.no/arrangementer/abelia-open-2016/  og https://youtu.be/7mSnmicw6q8 

PokemonGO - Digital trening for ungdom?

Årets sommertrend er overalt - du ser dem på gatehjørnet, på tur i skog og mark, i Frognerparken. I storbyen hjemme og i utlandet. 

Hvem? Pokemon-Gåerne selvfølgelig.Kilde, Wikipedia.

"Catch them all" er deres motto!

Gutta som har slitt ned gaming-stoler og brukt netter på LAN er i juli 2016 på fysisk tur i den virkelige verden, i kombinasjon med virtual reality selvsagt. Nå kalles det Augmentet reality, en smart kombinasjon av fysiske steder, digitale kart og kreative utviklere. Apostlenes hester er hot stuff.

Super helse-APP?

Der vi voksne bruker skritt-teller og pulsklokker i vår trening, er det kommet et folkehelsetiltak fra IKT- og spillindustrien. Som alle trender innen IT, vil dette videreutvikles og kunne bli stort i andre tjenester hvor digitale verktøy og mennesker utfyller hverandre.

Ungdom og unge voksne i alle aldre, siden Pokemon slo gjennom på slutten av 1990-tallet er det Pokemon-gåere i aldre, men flest er 10 - 35 år.

Det er svært mange mennesker som potensielle turgåere og markedspotensialet er enormt. Allerede nå har flere butikker og kjeder kastet seg på, og det er potensial for å tjene store penger. Den norske Turistforeningen er også på hugget, naturlig nok!

Nye walkman joggebølge

Dette kan bli det viktigste folkehelse-tiltaket siden walkman skapte jogge-bølgen på 80-tallet. Fantastisk bra mosjon med spill ute i naturen.

Siden det øker fysisk aktivitet for en gruppe som normalt sitter mye inne foran PC'en, kan det være veldig positivt for helsen. Det kan også medføre positive samfunnsgevinster på sikt, hvis 300 - 500.000 nordmenn sitter mindre bak PC'en. Det kan føre til mindre sykdom og bedre livskvalitet. Vi vet ikke om trenden fortsetter, men det er sikkert flere kreative med tilsvarende gode (og dårlige) ideer som vil gi mangfold i tilbudet. 

I neste fase kan det sikkert beregnes samfunnsgevinster ved bedre helse, mer eller mindre skulk fra skole og arbeid osv., men da kreves det en noe lengre periode med erfaringer. 

Utfordringene: Uvettig bilkjøring og lite søvn?

Det er selvsagt kostnader ved en slik aktivitet også. Bilkjøring er et alternativ for mange og kan gi kollisjoner og miljøskader. 

Jakt med bil eller til fots på nattestid kan gi kostnader for skoleløpet eller arbeidslivet, men foreløpig er det mest gøy å se de tydelige virkninger på fysisk aktivitet; 

Robot som personlig trener 

En jakt som gir mer fysisk aktivitet, folk treffes ute, bedrifter som skaper nye konsepter - og foreldre som krysser fingrene for at det ikke er farligere enn andre aktiviteter for de unge. 

Robot, spill eller menneske som personlig trener. Det kan funke det!

lenke DN sak http://www.dn.no/etterBors/2016/07/14/2038/Teknologi/fant-opp-monsterjakt-allerede-i-2009

 

EU: Fri flyt av problemer?

Radikale og eldre krefter i Storbritannia har talt. De vil ha tilbake stormakten og selvstendigheten fra gamle dager - og vil hindre økt innvandring fremover.

De unge vil bli i EU, mens de eldre er langt mer skeptiske. 2/3 av de over 65 år vil ut. Men 3 av 4 under 25 år vil bli, jf. figuren. Samtidig er det klare klasse-forskjeller der overklassen og høyt utdannede (AB) er mer positive til EU enn arbeiderklassen. Der er kampen om jobbene tøffere fra globalisering og robotisering. Den debatten kjenner vi litt fra norsk EU-debatt også.


 

Radikal forandring for å bevare, på et mystisk vis. Det kompliserte spørsmålet om "hva som lønner seg" har ikke jeg svaret på her. Det har vel ingen i dag allerede.

Polakkene og andre "fri flyt-arbeidere" tar for mange av jobbene, mens flyktningstrømmen (mest på TV) skremmer mange velgere. Det er egentlig en ganske naturlig reaksjon for et folk som alltid har vært skeptiske til EU.

Hvordan er det mulig at et stort land som Storbritannia melder seg ut av en union for fred, økonomisk samarbeid og bedre klima? Vel, Norge har sagt Nei to ganger, så vi er ikke den beste, uavhengige rådgiver. 

Svaret tror jeg følger i ganske stor grad av svarene i denne undersøkelsen og fasit:


Når man ser på de ulike forventninger ved økonomiske tall om barnetrygd "ut av landet", Kinas investeringer i landet og andel innvandrere fra EU er det noen typiske overdrivelser som påvirker velgernes dom. Det er i tilfelle typisk i opphetede valgkamper i de fleste land.

Utfordringer ved globalisering og migrasjon:

I bunn og grunn er det vel forandringer som følger av globalisering, tilgang på billigere arbeidskraft og økt konkurranse fra Asia som sammen med flyktningstrømmen ga et overraskende resultat.

 Når ting roer seg er det ikke sikkert det er like alvorlig for økonomien i Europa, men for prosjektet EU er det en skikkelig real nedtur.

Boligboble i Oslos gater

Det er brennhete tider på boligmarkedet i Oslo. 

Boligprisene på landets største marked for bruktboliger har steget ca 13 % på de siste 12 måneder. En alternativ pengeplassering som sparing i banken gir 1 eller 2 prosent på høyrentekonto. Aksjemarkedet som folk flest er redd for gir mer, men er tilknyttet mer risiko. 


Kilde: Eiendom Norge, lenke til siste rapport her

http://eiendomnorge.no/wp-content/uploads/2016/06/Boligstatistikk-mai_01.pdf


I andre regioner er prisveksten langt lavere, og i Stavanger er det faktisk en nedgang på 7 %.

Hvordan er dette mulig?

Det er arbeidsmarkedet og forventningene som bestemmer boligprisene. Under den oljedrevede oppgangen var det Stavanger som vant boligprisveksten i mange år. På den annen side er det investeringslyst og lånekostnader som betyr svært mye. Lysten på Oslo-eiendom øker når Vestlandet sliter. Renten er rekordlav. Det er gratis å låne penger siden inflasjonen er like høy som boliglånsrenten.  

Formueseffekt - ingen arveavgift 

Det har vært alt for lite fokus på inntekt- og formuesforhold på Oslo-markedet. Tallenes tale er klar: Oslo-familier tjener mest på fjernet arveavgift. Det kan være snakk om 1 milliard kroner over noen år. 

Som nevnt over er det store forskjeller på hvordan vi sparer til alderdommen. Sparekonto er ikke lenger særlig interessant. 

Veldig mange har investert i en bolig nr 2, såkalt sekundærbolig, og det er gitt store summer i forskudd på arv for å hjelpe barn og barnebarn til sin første bolig. Mange kjøper leiligheter til spekulasjon eller som pensjonssparing. Samtidig er det fortsatt en mulig vei til å redusere formuesskatt ift. aksjer. 

Nå skjer det heldigvis endringer som kan endre noe på denne skjevheten.

Alle vil til Oslo-effekten

Kombinasjonen av alle som vil studere eller jobbe i Oslo-regionen når valgmulighetene er størst her, gir en drahjelp til boligprisene som ikke kan undervurderes.I tillegg har man virkning av alle flyktninger som helst vil bo i hovedstaden. En studie NyAnalyse har gjort for EIE eiendomsmegler fant en 15% "ekstravirkning" på boligpriser i Oslo fra dette. Det er nemlig slik at hver fjerde innvandrer til Norge, havner i Oslo innen fem år etter at de kommer til landet. Videre er Oslo kommune nødt til å kjøpe boliger til alle asylsøkere og flyktninger, og det drar også opp prisene i deler av byen. 

Sikker avkastning

Det er ingen stor risiko tilknyttet boliginvesteringer i Oslo-regionen. Så lenge man ikke låner over pipa, går det bra 9 av 10 ganger. Og bak en dumdristig ungdom står ofte en fornuftig og rik onkel. Dermed dras prisene videre opp. At babyboomers generasjoner i 60-70 årene flytter til bynære leiligheter trekker også opp etterspørselen. På høyere pensjon og kombinasjon med arbeid er det enklere å klare et lån litt lenger.

Emerging markets: Øst tar igjen Vest

Et nytt taktskifte i boligprisene i Oslo er at prisveksten stiger langt mer på Østsiden av byen enn i vest. Vi opplever nærmest en gjeninnhenting av tidligere boligprisvekst på vestkanten. Nye, store grupper med innflyttere fra hele landet, ansatte og jobbsøkere, innvandrere og studenter vil bo i Oslo; enten nær jobben, T-bane, slektninger, byens uteliv eller cafe-latte-baren.

Hvor dette vil ende, vet ingen? Men det er ventet at Oslos befolkning fortsetter å vokse de neste 10 årene. En eldre befolkning som vil bo hjemme lenger, vil kanskje frigjøre færre boliger enn før også?

Og om det nye Byrådet vil lykkes med raskere boligbygging er et stort spørsmålstegn. Det trengs både ny politikk og nye utredninger for å sikre tak over hodet for (ufødte) Oslo-innbyggere. 

Revidert: Halvert jobbskaping i Norge i 2016

Alle er opptatt av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg frem mot Stortingsvalget neste år.

En oppsummering av endringer i Revidert budsjett er slik:

Statsbudsjettet som ikke var tilpasset situasjonen i norsk økonomi i oktober i fjor, er nå blitt bedre tilpasset.

En økonomi med historisk lave renter trenger ikke enda lavere renter for å stimulere arbeidsmarkedet lenger.

Derfor er det greit at oljepengebruken øker. Finanspolitikken tar over styringen en periode.

Fall i samlet jobbvekst

Selv med 10 mrd kroner i mer oljepengebruk nedjusteres jobbveksten fra 0,5 til 0,2 %. Det er ca 80.000 færre jobber det.

At arbeidsledigheten i år bare øker fra 4,5 til 4,7% skyldes at store grupper trekker seg ut av arbeidsstyrken.

En stor andel yngre fortsetter studier, men mange seniorer og eldre arbeidstakere tar pensjon, sluttpakke eller "drop'er" ut av andre årsaker.

I tillegg drar mange tusen svensker, arbeidsinnvandrere, hjem igjen og færre kommer til landet.Figuren over viser at:

1. Ledigheten stiger og jobbveksten bremser

2. Veksten i fastlands-Norge er kraftig nedjustert fra 1,8 til kun 1 %.

3. Yrkesandelen er på vei nedover (flere grupper faller utenfor av ulike årsaker).

4. Lønnsveksten er lave 2,4 % som er under prisveksten på 2,8 %, nedgang i reell kjøpekraft.

Det er selvsagt mange andre endringer jeg ikke har fått sett på ennå.

Gjennomslag for KRF?

Øvelsen med revisjon av Statsbudsjettet for 2016 er mer usikker enn noensinne.

De regionale tiltakene skal bedre de regionale arbeidsmarkedene hvor oljemotoren er borte. Det er nok en erkjennelse av at barnefamilier og andre ikke flytter for å finne jobb i Oslo eller Tromsø. Tiltaket om økte midler (250 mill) til kommuner hvor arbeidsledigheten er over gjennomsnittet er nyskapende.

Hvor mye 250 millioner betyr for 40 kommuner med høy arbeidsledighet? 6,25 mill kr. For 100 kommuner: 2,5 millioner. Selvsagt blir det justert ift. innbyggertall.

Regjeringspartner KRF ønsker å bruke 1,5 mrd kr, eller 600 millioner mer, på tiltakspakken for Sørvestlandet. AP og LO er på samme sporet.

Det gir ikke store odds for at det er mulig denne gangen.

Skattekutt som redder Frp og arbeidsplassene?

For noen år tilbake la Frp inn kraftige dynamiske effekter av ulike skattekutt i norsk økonomi i sine alternative statsbudsjetter. Høyre gjorde også det, men mer moderat. Dette området kjenner jeg godt fra min rolle som økonomisk rådgiver for Høyre i 2006-2010.

I dag ser det ut som at Siv Jensen er langt mindre opptatt av dynamiske virkninger fra skattekutt. Det er synd fordi dette bestemmer hvor stort handlingsrom som følger på skattesiden i neste Stortingsperiode. 

Her kommer noen innspill på utredninger som er gjort på dynamiske skattevirkninger i norsk økonomi.

Senest i Scheel-utvalget sier de følgende: "...investeringene generelt i økonomien kan øke med i størrelsesorden 6 til 8,5 prosent som følge av utvalgets forslag til lavere selskapsskatt..." (fra 27 til 20 %) 

"Det kan føre til økt proveny fra selskapsskatten på mellom 2,5 og 3,5 mrd kroner."

 

I anslagene på skatteendringer i behandlingen av de årlige statsbudsjettene er det benyttet lite dynamisk tenkning, som følger naturlig av ettårige budsjetter. Metoden finansdepartementet har benyttet frem til i dag, tilsier dermed helt moderate virkninger på provenyanslagene. Nå har det kommet flere studier som ser på langsiktsvirkninger fra skatteendringer.

En utredning fra SSB støtter opp om dynamiske skattevirkninger tilknyttet skatt på arbeid gjennom skattereformen 2004-2006. I en rapport som Statistisk sentralbyrå presenterte i 2008, kom det frem at det finnes store virkninger fra en dynamisk skattepolitikk. I SSB-rapporten kom det tydelig frem at lavere skatt bidrar til økt arbeidstilbud, vekst og utvikling, som innebærer at staten får skattepenger tilbake. Rapporten viste blant annet at de skattereduksjonene som ble gitt for å tilnærme marginalskatten på arbeid og kapital gjennom skattereformen i 2004 - 2006 har gitt langt høyere skatteinntekter tilbake enn forventet.

Forrige skattereform viser ifølge SSB til betydelige dynamiske effekter

Et publisert forskningsarbeid benytter LOTTE-Arbeid ved beregning av effekter fra skatteendringer i forbindelse med skattereformen i 2004-2006.  Rapporten het MORE REALISTIC ESTIMATES OF REVENUE CHANGES FROM TAX CUTS (av Thor O. Thoresen, Jørgen Aasness og Zhiyang Jia i SSB) og ble publisert våren 2008. Ifølge dagens modell, LOTTE-Skatt, ble provenyeffekten fra reformen i 2006 anslått til en samlet provenykostnad på 8,3 mrd. kroner. I den alternative LOTTE-Arbeid beregningen er bildet veldig annerledes: 

Brutto provenytap

100 %

 

8,3 mrd

Økt skatteinngang fra konsum pga inntektseffekt

16 %

 

1,3 mrd

Økt skatteinngang fra lønn som følge av økt arbeidstid

23 %

 

1,9 mrd

Økt skatteinngang fra konsum som følge av økt arbeidstid

8 %

 

0,65 mrd

Økt arbeidsgiveravgift som følge av endring i arbeidstid

10 %

 

0,8 mrd

= Netto provenytap

44 %

 

3,65 mrd

Over halve provenytapet kom tilbake

Hovedfunn fra SSB analysen fra 2008 var at 56 prosent av skatteinntektene kom tilbake i etterkant av Skattereformen 2004-2006. Det ble gitt ca 8 mrd kroner i skattelette på arbeid (minstefradrag, toppskatt mv.) SSB-forsker Thoresen mfl. konkluderte med at 4,4 mrd kroner kom tilbake i skatteinntekter fra høyere arbeidstilbud og konsumvirkninger. 

En annen studie på tema fra SSB i etterkant viser at staten kan få mellom 17 og 35 prosent av skatteletter igjen gjennom effekt på arbeidstilbud, sysselsetting og konsum. Dette underbygger hvor mangelfull statsbudsjettbehandlingen egentlig er med dagens praksis. SSB skriver at «I forhold til en initial budsjettsvekkelse på 5 mrd kroner kommer om lag 35 prosent tilbake til offentlig sektor når vi ser på budsjettbalansen de første årene

Tilgangen på privat kapital til investeringer gir aktivitet og ansattes bruk av penger skaper nye jobber. Det må klart mer frem i samfunnsdiskusjonen.

 

Anbefalt i 2010 - hva skjer?

En arbeidsgruppe fra Finansdepartementet og SSB la frem en rapport i 2010 hvor de anbefalte følgende: "Arbeidsgruppen mener at budsjettdokumentene bør inneholde analyser av samlede virkninger av skatte- og avgiftsforslag, inkludert dynamiske virkninger".

FRP og finansministeren bør sette i gang og utrede dette nærmere, innen Statsbudsjettet for 2017 legges frem i oktober 2016.

Det er kanskje den eneste muligheten til å lykkes med skattereduksjoner som stimulerer vekstevnen i norsk økonomi!

I Sverige har de fått til å redusere skattene langt mer enn i Norge uten et gedigent oljefond. Vårt handlingsrom er mindre enn før, men det ligger fortsatt flere muligheter som Siv og Regjeringen kan satse på fremover.

hits