hits

Eldrehjelpen kommer ikke før i 2020?

kommentarer

Det er valgår og Regjeringen produserer en rekke Stortingsmeldinger som varsler nye, gjennomtenkte løsninger på samfunnsutfordringer.

Våre folkevalgte og deres rådgiverkorps vet ihvertfall hva de skal svare når "På nattbordet" redaksjonen til DN ringer. "Morgendagens Omsorg" fra helseminister Gahr Støre eller den noe tyngre "Nasjonal Transportplan" fra Marit Arnstad.

Den første handler om hvordan frivillige og pårørende skal hjelpe sine eldre med ny teknologi, innovasjon og bedre bruk av 1000-vis med varme hender. En virkelig thriller om helse-Norge mot 2030.  

Nr. 2 er enhver transportpolitikers Bibel, og teksten (planer og prioriteringer) tolkes ulikt av menigheten rundt E39 på vestlandet og E18 i Asker og Bærum. Det er et tankekors at norske bilister og kjøretøy legger igjen drøyt 50 mrd kroner til statskassen hvert år i drivstoff og bilavgifter, og at en 10-årig transportplan - eller ønskeliste - er beregnet til drøyt 500 mrd kroner. De går inn for øremerking av inntekter, sånn cirka.  Tekno-omsorg bør skje raskere. 

Rundt en halv million mennesker jobber innen helse- og omsorg i dag. Ca 1/5 av alle ansatte, nesten 1/3 av kvinner jobber i disse sektorene. SSB spår mangel på ca 76.000 ansatte om 20 år. Hvordan skal vi løse dette? Styre verneplikt inn mot omsorgssektoren, hente ansatte fra utlandet eller øke lønningene i sektoren? Mer velferdsteknologi er uansett viktig for fremtiden... 

For hvert år i neste 12 årsperiode vil Norge oppleve 21.000 flere over 67 år!


En gedigen generasjon av 68'ere er i ferd med å bli senioransatte, aktive golfspillere eller utgifter på helsebudsjettet. Samtidig er generasjonen foran langt mindre pga lave fødselskull på 1930-tallet og til 1945.

Det betyr at politikerne i Norge bør benytte "pausen" frem til 2020 i eldrebølgen veldig godt!

Spør dere meg, så kan de legge opp til langt mer bruk av velferdsteknologi for å utnytte ressursene bedre, hindre at demente går seg bort og spare helsearbeidere for tunge løft.

En bekymring er at slike satsinger på en Stortingsmelding ikke er veldig forpiktende, særlig når det står slik på slutten av meldingen:

" Regjeringen kommer tilbake til de ulike programmer og tiltak i det enkelte års statsbudsjett, og det tas forbehold om at de vil bli gjennomført når det er budsjettmessig dekning.

Det presiseres at det ikke legges opp til tiltak som vil endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune. "

Alle gode intensjoner og fine forslag kan bli en realitet, men det tar tid. NHO hadde følgende kommentar; "Vi skulle likevel gjerne sett at stortingsmeldingen var mer konkret og forpliktende på tiltakssiden ? særlig på det som gjelder markedsmessige forhold."

Fig; Eldrebølgen kommer snikende...

 

Sakte fart tilpasset de minste kommuner?

Jeg er litt skeptisk til at innovasjon vil skje gjennom saktegående prosesser og være tilpasset de minste kommuner vi har i landet her. Det er faktisk mange kommuner med under 1500 innbyggere. Mer enn 150 kommuner har under 3.000 innbyggere, og ikke alle kan bli høykompetanse-miljø for ny teknologi. Kunne det vært fornuftig å gjennomføre en kommunereform for å styrke miljøene som skal drive innovasjon?  

Men dette er ikke så enkelt å lansere i en melding fra en SP-regjering.

NyAnalyse har gjort et stykke arbeid for Telenor og Huseiernes landsforbund, hvor vi finner at potensialet er stort for frigjøring av ressurser. Både eldrekollektiv, omsorgsboliger og velferdsteknologi vil komme til å bli vanligere i årene fremover. Les mer http://www.telenor.no/om/samfunnsansvar/teknologi.jsp

  • Pleie og omsorg er den største av de kommunale sektorene, mer enn hver fjerde krone i kommunene går til disse tjenestene.
  • Kostnadsveksten i pleie- og omsorgssektoren vil bli sterk i fremtiden. Estimater viser opp mot en dobling av kostnadene frem til 2050.

Meldingen om "Morgendagens Omsorg" forsøker å beskrive hvor vi skal om 10-20 år, og det klarer de bra på flere områder. Men vi bør være mer utålmodige og få næringslivet tydeligere inn på innovasjonsarenaen.

De beste på innovasjon er nok markedsaktører som kan teknologi, men dialogen med brukere og kommuner er ekstremt viktig.

Rgjeringen skriver i meldingen:

"Et aktivt næringsliv som deltar i utformingen av løsningene på kommunenes utviklingsbehov vil bidra til bedre, tryggere og mer effektive tjenester, og til å skape positive ringvirkninger i næringslivet. Det vil derfor bli lagt til rette for en politikk som:

  • utvikler nye tilbud i grenseflaten mellom omsorgstjenesten og næringslivet.

Regjeringen er opptatt av at utviklingen ikke skal føre til økt skjevfordeling i befolkningens tilgang til helse- og velferdstjenester, men en del av de praktiske og mer servicepregede tjenestene vil bli produsert av andre og levert både gjennom kommunen og på individmarkedet. Dette innebærer en politikk der regjeringen mener at kommunene selv, sammen med ideelle organisasjoner, bør drive langtids institusjonsplasser og grunnleggende helse- og omsorgstjenester.

Samtidig vil næringslivet stå for en rekke underleveranser til kommunen. Dette kan for eksempel gjelde både bygningsmasse, teknologi og boliger."

Det betyr nok at innovasjon, gode ideer og markedskrefter skal styres og samkjøres i lang, lang tid fremover. Men det er helt tydelig at politikere i Norge har noe bra på gang, senest i 2020!

 

Les hva de gjør i Stjørdal http://www.telenor.no/Images/Sandvik_tcm52-210250.pdf

I Asker er det saker på gang for fremtidens eldrekollektiv på bondegård, som skal gi aktive og friske eldre http://www.budstikka.no/nyheter/vil-apne-garden-for-pensjonister-1.7856084

Ha en riktig fin uke!