hits

På topp i likestilling i Asker og Bærum!

kommentarer

Tenk alt det spennende SSB lager tall for i Norge. Det siste jeg fant var indikator for likestilling per region eller kommune.

Det kan sikkert diskuteres metode og fasit, men fasinerende er det med slike rangeringer. NyAnalyse har laget Byråkratibarometer for norske kommuner og sett på skatt og uføreandeler. 

 

Indikator 1 - Utdanning 

SSB skriver; "Kvinner får stadig høyere utdanningsnivå enn menn"

Indikatoren som måler forholdet mellom menns og kvinners utdanningsnivå er den indikatoren som tydeligst har endret seg i perioden 2008-2011. Kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner, og forskjellene blir stadig større. Unntaket er Bærum som skårer 1 på denne indikatoren. Det vil si at en like stor andel menn som kvinner har høy utdanning, med 46 prosent. I kommuner som skårer høyt på utdanningsindikatoren er gjerne utdanningsnivået høyt for både kvinner og menn. I Bærum finner vi den siste speider, og høyt utdannede kvinner er snart i flertall i kommunen.        

De kommunene som skårer lavest på utdanningsindikatoren, ligger i stor grad i Finnmark og Nordland. 9 av de 20 kommunene med lavest skår på utdanning ligger i disse to fylkene. I mange av disse kommunene er andelen kvinner med høy utdannelse på landsgjennomsnittet eller over, mens andel menn med høy utdannelse er langt under. I Finnmark er det langt flere med lav utdanning blant menn, men offentlig sektor sikrer flere kvinner med høy utdanning.

 

Nr1 på viktige likestillingsvariable i Akershus...

 


Indikator - Deltid

SSB skriver om deltid;

"Sør- og Vestlandet skårer jevnt over lavt på deltidsindikatoren. Av de 20 kommunene med lavest deltidsskår, ligger 13 av disse kommunene enten i Rogaland, Hordaland eller Aust-Agder. De lave skårene på indikatoren for deltidsarbeid i denne regionen kommer av at en stor andel kvinner jobber deltid. I de 20 kommunene med høyest deltid blant kvinner ligger andelen mellom 69 og 54 prosent.

Oslo og Akershus skårer høyt på deltidsindikatoren, og her er andelen kvinner som jobber deltid, spesielt lav. 12 av de 20 kommunene med lavest deltid blant kvinner er Akershus-kommuner. Andelen kvinner som jobber deltid i disse 20 kommunene, ligger mellom 21 og 28 prosent. I Troms og Finnmark skårer også mange kommuner høyere enn gjennomsnittet når det gjelder deltidsarbeid. I disse kommunene er den høye skåren et resultat av at deltidsarbeid er mer utbredt blant menn."I lys av diskusjonen om yrkesaktvitet og valgfrihet som LO-Gerd dro i gang blir denne kanskje litt farlig, men den slår ihvertfall fast at deltid praktiseres ulikt i ulike regioner...

 

SSB sier tydelig: "Høyest likestilling i byene"

Alle de seks største byene, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, skårer relativt høyt på mange av likestillingsindikatorene, sett i forhold til regionen de ligger i. Oslo skiller seg ut med et jevnt utdanningsnivå, mange er sysselsatte i kjønnsbalanserte næringer og det er en jevnere kjønnsfordeling i privat sektor i forhold til i de andre store byene. Bergen har for øvrig også jevn kjønnsbalanse i privat sektor. Oslo skiller seg også ut ved å ha lavest andel 1-5 åringer i barnehage.

Kristiansand og Stavanger ligger begge lavt på indikatorene deltidsarbeid og inntekt. Dette samsvarer med regionene der byene ligger. Kristiansand skårer også vesentlig lavere enn de andre byene når det gjelder kjønnsfordeling av representanter i kommunestyret. Her skårer derimot Stavanger høyest av byene, etterfulgt av Oslo og Tromsø. I Tromsø er inntektsfordelingen jevnere enn i landet for øvrig, og Tromsø, sammen med Trondheim, skårer også høyt på fedres uttak av fedrekvote og foreldrepermisjon. Tromsø har derimot lav skår på forholdet mellom menns og kvinners utdanningsnivå.

By og land, ulikt syn på kvinne og mann?