hits

Eldrebølgen, uførereform og kampfly drar opp oljepengebruken

kommentarer

 

Utgiftene på statsbudsjettet øker fra år til år. Det brukes mye oljepenger, men målesystemet er litt rustent.

Den underliggende veksten i offentlig utgifter ligger på 2,3 % som er ned fra 3,1 % i 2014, men så vidt høyere enn anslaget på veksten i norsk økonomi. Og impulsen viser et moderat ekspansivt budsjett for 2015.

Det har fått Dagens Næringsliv til å se rødt. De mener at Høyre forlater sin ansvarlige linje. Dermed blir AS Norge mer oljeavhengig, eller kommer det an på hva oljepengene brukes til?

Jeg tror eldrebølgen med 62-66 åringene i spissen og ny uførereform har forvirret oss alle sammen.

 

KOSTNADSBOOM FRA ELDREBØLGEN, inkl. 62-66 åringene

På side 61 i Gul Bok er det en viktig tabell som viser at alderspensjoner har hatt en realvekst på 46 MILLIARDER kroner siden 2010.

Det har drevet opp kostnadene betydelig og stjålet handlingsrom i finanspolitikken. Slik kjenner vi det fra babyboomers født 1945-1950 som er blitt 100.000 flere og langt dyrere med gode tilleggspensjoner. Fra 2011 har også aldersgruppen 62-66 år fått muligheten til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting. Men tar du ut pensjon tidligere får du mindre i senere omganger.For å korrigere oljepengebruken for konjunkturene ser Finansdepartementet bort fra spesielt høye skatter og arbeidsledighet når de beregner dette. Det skal ikke være slik at en regjering må kutte i viktige satsingsområder hvis skatteinngangen svikter midlertidig. Da blir det "hopp og sprett"-politikk.

I perioden 2011-2015 påvirker gruppen 62-66 år Regjeringens handlingsrom og modellene til Finansdepartementet. Ikke bare øker alderspensjonsutgiften med 46 mrd,som er spesielt høyt. Men deler av utgiftene lager et skjevt bilde. Kanskje så mye som 2 mrd kroner årlig er faktisk bare et lån til pensjonister? De får mindre pensjon senere. Det at de jobber gir høyere skatteinntekter, litt den andre veien. Da kan utgiftsveksten korrigeres litt ned for dette.    

 

UFØREREFORMEN øker de offentlige utgiftene, men også skattene. 

I Uførereformen er det gjort endringer på både utgifter og beskatning. Det står i Statsbudsjettet at utgiftene og skattene som andel av BNP FL øker med 0,5%-poeng i 2015.

Det betyr at utgiftsveksten ser ut som den øker noe mer enn reelt sett, og påvirker eksterne som media og makromiljøene. Når det er snakk om skatteinntekter på den andre siden og enighet på tvers av partiblokkene er dette vanskeligere å slå ned på. 

På s.189 i Nasjonalbudsjett står de finanspolitiske indikatorer: Det står at underliggende utgiftsvekst er 2,3% og offentlig  utgifter er hele 59,3 %. Egentlig er denne lavere på 58,8% (men blir dratt opp av ny uførereform og flere alderspensjonister). Her blir vi altså litt lurt.

Burde oljepengebruken korrigeres mot innbyggerveksten? Jeg vet ikke, men det er verdt å spørre. 

SAMMENSETNINGEN av pengebruken; hvor mer til veier, jernbane og forskning/utdanning blir prioritert, sammen med lavere skatter.

Dette er den delen som lå i grunnlaget for Handlingsregelen og dette skal støtte opp under høyere produktivitetsvekst fremover. Som makroøkonom i NHO var vi alltid svært opptatt av denne.

Det er ikke enkelt å vite hvor investeringer i fremtiden stopper sammenliknet med drift (barnehageutgifter vs FoU osv.)

Men det er verdt å forsøke å finne enda bedre løsninger for å "måle" pengebruken.

 

Mer import ved nye kampfly (35 mrd) og annen infrastruktur.  

Det er satt av 3,9 mrd kroner på forsvarsbudsjett til nye jagerfly i 2015, som er 2,7 mrd opp fra i år. Denne tverrpolitiske satsingen påvirker utgiftene i neste års budsjett, men er ikke bestemt av sittende Regjering. Slike satsinger har en større importandel hvor det er innkjøp fra utlandet og mindre ressursbruk i Norge. Nye togsett i Akershus kan være i samme kategorien.

Alle disse vanskelige avveiningene bør bli diskutert i utvalgene som H-FRP-regjeringen nedsetter på reform i budsjettpolitikken.  

Vi trenger retningslinjer i finanspolitikken - men vi trenger også fornuftige politikere.  

Handlingsregelen er død. Lenge leve en ny handlingsregel.