hits

RNB gave: Bergen får 100 millioner kroner?

FRP landsmøte til helgen vil helt sikkert ta opp skattesvikten i kommune-Norge, slik Høyres LM gjorde.  

Det er tendenser til skattesvikt. Mange er bekymret for tjenestenivået. Flere og flere ordførere tar til orde for mer penger i Revidert budsjett. I mange ulike partier.

 

Se under for noen tall jeg fant for Kommuneinntekter hvis det kommer mellom 1 og 3 milliarder kroner i ekstrabevilgning fra Regjeringen.

Lenke til tabell NyAnalyses nettsider http://nyanalyse.no/archives/5609  (bruk søkefunksjonen)

Hvis Regjeringen bevilger 2 mrd kroner ekstra i frie inntekter til kommune-Norge, får Bergen ca 100 millioner kroner.

Svar på dette spørsmålet fra Arbeiderpartiet:

Hva ville en økning i kommunenes frie inntekter på 0,5, 1, 1,5, 1,9, 2, 2,5 og 3 mrd. kroner gi i merinntekt for den enkelte kommunen (tabell med fordeling på kommune)?

 

Spørsmålet er forelagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt følgende svar:

HORDALAND KOMMUNER: 

 

Forutsetninger:

"I vedlegg til Prop. 1 S (2014-2015) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte, er det beregnet et anslag på kommunenes frie inntekter i 2015. I dette anslaget regnes skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten som kommunenes frie inntekter. Fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene i 2015 er ikke kjent, så i anslaget på frie inntekter i 2015 er skatteanslaget for den enkelte kommune basert på fordelingen av kommunenes skatteinntekter i 2013.

For å gi et anslag på hva en økning i kommunenes frie inntekter på 0,5 til 3 mrd. kroner vil gi i merinntekt for den enkelte kommunene, er de samme forutsetningene lagt til grunn. Videre er kommunenes frie inntekter oppjustert med samme fordeling som i anslaget på kommunenes frie inntekter i 2015. Det er dermed forutsatt at økningen i frie inntekter fordeler seg mellom skatt og rammetilskudd på samme måte som i Regjeringens forslag. Fordelingen på den enkelte kommune er vist i tabellen under.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar