hits

Skattebråk i VG

kommentarer

Bråket om skatt er i gang igjen.

Det er ingen som tviler på at Regjeringen ønsker å bidra til å hjelpe norsk næringsliv i en svært krevende situasjon.  Samtidig koster lavere personskatt 20 mrd hvis den skal følge nedover på bedriftsskatten. I den sammenhengen drukner 1,3 mrd i kutt på formuesskatt.

Hvis VGs lekkasjer er riktige så vil man foreslå:

* kutt i selskapsskatten med 2 %-poeng fra 27 til 25%

* nedgang i lønnsskatter (alminnelig inntektsskatt) fra 27 til 25 %.

* reduksjon i formuesskatt med sats fra 0,85 til 0,80 og noe høyere bunnfradrag (i dag 1,2 mill kr)

 Scheel-utvalget skrev at: "reduksjoner i personbeskatningen fra 27 til 20 % vil ha ett provenytap på 79 mrd kroner".

 

For å oppklare noe av VGs skjevfordeling av provenyanslag:

* Kutt i selskapsskatt betyr ca 5-5,5 mrd kroner i lettelse for bedrifter.

* Kutt i lønnsskatt betyr dermed hele 20-22 mrd kroner i lavere lønnsskatt !   

* Formuesskatten kuttes med ca 1,3 mrd kroner.

Hvis ikke økt toppskatt er særlig stor, så får jeg følgende hovedkonklusjon:

Regjeringen foreslår langt mer i skattekutt brutto i 2016 på ansatte og bedrifter enn formuesskatt isolert sett. 

Så kjenner vi ikke hva inndekningen er per i dag, men utgangspunktet for saklig diskusjon er bedre.

Lenke VG sak

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/


Beregning viser at skattekutt på alminnelig inntekt kan være rundt 20-22 mrd.


Her ser dere en illustrasjon på hvor dyr kutt i personskatt kan være 20 mrd (uten inndekning).  Siden 2%-poeng ned fra 27% er tilsvarer drøyt 7 % og det er enda mer enn reduksjon for personer. Men ny toppskatt osv kan endre dette bildet når Statsbudsjettet kommer 7.oktober. 

Uansett har VG tatt for mye Møllers tran i helgen?