hits

Rentekutt og flyktninger

kommentarer

Jeg ser til en viss undring at samfunnsøkonomer tror rentekutt i desember er i fare pga økt pengebruk på flyktninger. 

Den er for enkel. I teorien er det mulig å tenke sånn, men det er ikke slik at vi kan bruke 1245 milliarder kroner på Statsbudsjettet - og så er de siste 5 milliardene svært negative for norsk økonomi. Og legge skylden på kun en budsjettpost blir for snevert.

 

Store kostnader

Erna Solbergs redegjørelse for Stortinget la hum frem disse fakta om mulige kostnader:

"I gjennomsnitt medfører hver flyktning om lag 1 million kroner i statlige utgifter de første fem årene. Uten kostnadsdempende tiltak innebærer de siste prognosene at vi får ekstrautgifter på flere milliarder kroner bare i 2016. Prognosene for ankomster er usikre, men skulle 40-50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 40 og 50 milliarder kroner "

 

Politisk problem

Selvsagt er dette den største utfordringen politikerne står overfor i høst. Det er verst mulig timing for uventede kostnader for H-Frp-regjeringen, særlig fordi det er en mindretallsregjering. Og budsjettet for 2016 var ferdigspikret. Det gjelder i stor grad både mennesker og milliarder.

Likevel: Før man konkluderer er det fornuftig å tenke på hvor heldig vi har vært med vår økonomi de siste 10 årene.

Norge: Svært heldige virkninger fra globalisering

Vi lever i en global verden og det som skjer ute påvirker oss både positivt og negativt. Særlig fordeler:

Positivt: Kinas etterspørsel etter energi og metaller gjorde oss steinrike over en 10-årsperiode fra 2004- 2014. 

Pensjonsfondet har 7-doblet seg fra 1 til 7 milliarder kroner.

Positivt: Vi hadde tilgang på ny arbeidskraft fra Øst-Europa, ved utvidelsen av EU i 2004.

Positivt: Vår prisstigning var ekstremt lav i mange år som følge av billige klær og Pc'er fra Kina.

Positivt: Nordmenn flest opplevde lønnsvekst, lav rente og noe lavere skatter. Sterk krone har gitt norske turister stor kjøpekraft på ferie i utlandet. I tillegg svært god boligprisvekst for de som har eid egen bolig.

Andre europeiske land, særlig sør-Europa: De fleste land har opplevd høy arbeidsledighet, kutt i lønninger og pensjoner mv.

Nå banker utfordringene på døren. 

Verden: Enorm humanitær krise  

"Det historisk høye antallet asylsøkere som har kommet til Europa det siste halvåret setter Europas evne til verdig og human behandling av asylsøkere på prøve. De nyeste anslagene viser 720.000 registrerte asylsøkere pr 1. september."

Svært mange mennesker trenger akutt hjelp, og det er riktig at Norge tar sin del av ansvaret.

Det vil komme utfordringer som er minst like vanskelige for politikerne som en finanskrise. Utgangspunktet er at Norge vil bidra etter evne.

Minst tre muligheter

Med så store ekstra utgifter er det naturlig å tenke minst tre muligheter: Ekstrabevilgning fra Pensjonsfondet, omprioritering av bistandsbudsjettet eller utsettelse av utvalgte satsinger i 2016. I tillegg er det fornuftig å tenke innsparinger og enklere standard slik at utgiftene holdes noe tilbake. 

God kommunikasjon med innbyggerne og Stortinget blir også viktig fremover. Det eneste som er sikkert: Problemet blir ikke borte over natten. 

Vi kan ikke skjerme oss helt fra de negative virkninger av globalisering. Vi har hatt store gevinster som nasjon fra globalisering. Nå kan vi velge å gi noe tilbake.