hits

februar 2018

Renten skal raskere opp

160 milliarder kroner i oljeproblemer?

Hvis det stemmer at oljeinvesteringene stiger med 7% i 2018, er det krise for Rogaland. 

Lønningene vil igjen kunne øke langt mer en produktiviteten, og lønnsomheten kommer under press. 

Det verste er kanskje at regionen ikke vil sette nok pris på sine små og mellomstore bedrifter. Det blir for dyr arbeidskraft.

Alt det gode arbeidet med effektivisering kan være til ingen nytte. Renten skal raskere opp.

Tallenes tale for Rogaland er klare: 

Arbeidsmarkedet er i betydelig bedring. Nedgangen i varslede permitteringer og oppsigelser er hele 71%, ifølge NAV.

Snart blir regionen igjen smittet av boom innen lønn, bolig og bonuser.

Det er selvsagt positivt med vekst i antall jobber, og ny optimisme.

Oljeinvesteringer opp 7,1 % i 2018?

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 160 milliarder kroner for 2018. Dette er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, ifølge SSB. Det gir nye store ringvirkninger på leverandør-industrien. 

På den annen side:

De nyetablerte virksomheter vil oppleve problemer med å skaffe arbeidskraft og kompetanse, til en moderat pris. Dermed vil de kunne brekke nakken før de har fått etablert seg i markedet. Det kan også gå utover det grønne skifte og hindre nødvendig omstilling.

Skatteinntektene øker i Rogaland

I januar steg skatteinntektene til Rogaland med 1,6% sammenliknet med året før. Det vil mest sannsynlig øke ytterligere utover i året.

Det er gode nyheter for ordføreren i Stavanger, Sandnes og Sola. Dermed kan næringslivet og de ansatte finansiere mer lokal velferd. 

La oss håpe at ny optimisme ikke ødelegger for nyskapingen som har vært rekordhøy de siste årene.

Hvis renten stiger, lønningene øker og boligprisene opplever boom, faller man raskt tilbake i tidligere problemer.

Drivkraften for AS Norge blir olje- og gassdrevet som ved forrige opptur. Vi trenger flere ben å stå på. 

Spørsmålet er om regionen har lært noe fra forrige oppgang? 

Grått gull for Norge

Fokuset på nyskaping og entreprenørskap har fått et betydelig løft de siste 5 årene. Men er det bare 20-åringer med en APP som starter egen bedrift?

Nei, seniorer over 50 år i norsk arbeidsliv starter hver fjerde bedrift. 

Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, drevet av prisfallet på olje - og av behovet for nytenkning og satsing på andre vekstnæringer. I en markedsbasert økonomi trenger vi den risikovillige entreprenøren. Både gammel og ung!

I dagens Norge er vi blitt langt mer opptatt av positive effekter knyttet til oppstartvirksomhet og gründerskap. Hvordan kan vi sikre oss at det skapes nok arbeidsplasser i privat sektor, som i neste runde kan finansiere velferden vår?

Oljekrisen i 2014 gjorde det nødvendig for mange å prøve lykken som entreprenør. En ny KapitalFunn-ordning med skattefradrag for investeringer i oppstartselskaper vil også bidra positivt de neste årene.

Regjeringen satser på å gjøre Norge til et bedre gründerland og har pekt på behovet for mer gründerskap blant seniorer. På oppdrag for Innovasjon Norge og Senter for seniorpolitikk har NyAnalyse funnet ny innsikt. 

1 av 4 entreprenører er over 50 år

I vår big data bedriftsbase er over 1 av 4 startet av en person over 50 år i 2016. Overført på hele gruppen i Brønnøysundregisteret står seniorene for nesten 6.500 oppstartsbedrifter det året. Det er dermed et betydelig antall senior-gründere som medvirker til verdiskaping og sysselsetting i norsk økonomi.

Halvparten av disse bedriftene vil overleve 5 år og tallet på ansatte vil øke med 4-6 gangen antallet ved oppstart. Det sikrer grunnlaget for velferden i mange lokalsamfunn.

Kilde: SSB.

  • Bedrifter eid av personer under 50 år har høyere årlig vekstrate med hensyn til omsetning og antall ansatte enn bedrifter eid av 50+ gruppen.
  • Det er i perioden hvor oljekrisen rammet Norge hardt, og det gikk i stor grad utover rådgivnings- og konsulentbransjer (i tillegg til selve oljeklyngen). Forskjeller på hvilke bransjer hvor yngre og seniorer starter bedrifter forklarer noe av forskjellen.

Figuren under viser forskjellene fordelt på over/ under 50 år på entreprenøren i perioden 2014-2016.

Vi kan slå fast at entreprenører er svært viktig for dagens og fremtidens arbeidsplasser og velferd. I 2016 var det i følge vår undersøkelse 1 av 4 som var over 50 år ved oppstart. Det tilsvarte 6.500 oppstartsbedrifter i hele landet. 

Med kompetanse og erfaring, vil disse senior-gründerne sikre landet jobber til seg selv og mange andre. 

Det kan bli mye mer grått gull for Norge i fremtiden!