hits

mars 2015

Svindyrt leiemarked og refleksjoner Norge på 90-tallet.

Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere å kjøpe for de unge uten særlig egenkapital. Da blir det svindyre leiemarkedet alternativet for mange studenter, unge nyetablerte og tilreisende svensker (arbeidsinnvandrere).

Se oversikten her over leiepriser i de store byene:I boligmarkedet har boligprisene steget med 8,7 % det siste året. 

Det er fortsatt slik at unge mennesker som vil bo sentralt trenger "familiebanken" for å sikre seg boligdrømmen.Nordmenn låner med sikkerhet i besteforeldre og foreldres boligformue. 

Vi låner med sikkerhet i velferdssamfunnets evne til å sørge for sykepenger og arbeidsledighetstrygd. 

Et stadig voksende pensjonsfond sikrer en mer stabil økonomi og arbeidsmarked  enn Spania og Irland. I Norge følger heller ikke byggingen i byene opp den sterke innflyttingen.

Nordmennlåner med tanke på at renten settes ned ved krise i økonomien, og da blir kronen svakere, slik at både lånekostnader og konkurranseevne går i riktig retning. 

På 90-tallet var vi uten oljepenger på bok, renten ble satt opp for å sikre sterk nok kronekurs ved et helt annet valutaregime. 

Vi hadde en banksektor som hadde opplevd jappe-tider og rask deregulering av kredittmarkedet. 

 

 

Jobb å være bekymret

Både finansminister og sentralbanksjef skal være bekymret.  Olsen sier likevel rett ut at han ikke er urolig for boligboble, og peker på flere momenter over. 

Det er kanskje på tide å stimulere arbeidsmarkedet ved skattereduksjoner og utvalgte reformer i offentlig sektor. 

Rentestimulansen er brukt opp ved 1,25 prosent rentenivå. 

Balanse i virkemiddelbruken bør bli et eget forskningsområde.

Riktig god helg!

Et helt umulig rentemøte?

Øystein Olsen kjenner på presset idag. Boligmarkedet koker, men Sverige har satt renten ned fra -0,1 til -0,25 %.

Uansett hva Olsen velger, blir det feil for deler av norsk økonomi.

Hvordan skal den norske renten settes for å motvirke høyere arbeidsledighet? 

Og samtidig treffe inflasjonsmålet på 2,5 % 1-3 år frem. Og stabilisere boligmarkedet.

Videre må ikke kronekursen styrke seg for mye, siden det gir mindre lønnsomhet i tradisjonell eksportnæring. 

Kronen har gått langt svakere etter svensk rentekutt. Er vi tvillingøkonomier?

Oljenedtur?

Det ligger forventninger om dårlige tider siden oljeinvesteringer faller med 15 %, og oljeprisen ikke hjelper vår økonomi.

Hvor lav rente trenger vi for å motvirke denne utviklingen?

Det er ikke enkelt å vite.

Boligusikkerhet...

Finanstilsynet har kommet med flere tiltak som vil bremse utlånsveksten. 

Hvis Norge Bank venter til neste møte vet de hva Siv Jensen velger å bremse.

Da kan de kutte renten, og de vet også mer om inflasjon, lønnsoppgjør og arbeidsledighet.

Ingen panikk

Det kan faktisk være fornuftig å vente litt Olsen.  Feks til neste rentemøte 7.mai.

Du husker sist gang. Da kom det en overreaksjon på tilstanden i AS Norge.

Men det blir en svært spennende rentebeslutning imorgen!  

For norske boligkjøpere er Sivs beslutning kanskje viktigere. 

Kombi-jobb-pensjon: Er løsningen på eldrebølgen flere senioransatte?

Store kull med "kombi-jobb-pensjonister" kan gi samfunnet viktig arbeidskraft fremover.

 

·         3 av 10 i alderen 62-66 år har tatt ut alderspensjon

 Vi har 81.400 pensjonister som er i alderen 62-66 år.

 Med en gjennomsnittpensjon på 220.000 kr betyr det ca 18 milliarder i utgifter for Folketrygden og Statsbudsjettet.

 Oppsiden er at 63 prosent jobber ved siden av. Det gir ganske mye skatteinntekter, men vi vet mindre om stillingsprosenter og arbeidstimer.

·         63 prosent kombinerer arbeid og pensjon
 -          Gjennom denne reformen er det skjedd et skift i utgiftene til Folketrygden, og det overdriver kostnadene på Statsbudsjettet i 2014-2015.

-          Kanskje er det slik at oljepengebruken er 10-12 milliarder lavere og utgiftsveksten tilsvarende overdreven? 

62 -66 åringer tapper Pensjonsfondet, men de har krav på mindre de neste 20 årene.  

Bør Thøgersen-utvalget som ser på Handlingsregelen aldersjustere oljepengebruken?

 

For deler av økt pensjonsutgifter for Folketrygden nå, betyr lavere senere.

Den store usikkerheten går på arbeidsinnsatsen til aldersgruppen 62 til 66 åringer, og helt opp til 72-åringer i fremtiden.

Jeg holder foredrag om "Senioransatte kan redde oss fra eldrebølgen?" for NAVs Arbeidslivsenter den 17.mars.

NyAnalyse finner at mangelen på arbeidskraft i 2030  er 212.000 årsverk. 

Hvis en positiv trend med jobbdeltagelse blant 67-74 åringer fortsetter, vil 40 prosent av "gapet" eller 85.000 årsverk tilføres arbeidsmarkedet. 

Andre bidrag er målrettet innvandring og smartere organisering, feks teknologi, som supplerer varme hender.

Hvordan skal samfunnet sikre at dette skjer fremover?

Hurdalssjøen: Slangen i borgerlig paradis.

Det tenkes store tanker på Hurdalsjøen om dagen. 

Konkurransen om statsbudsjettets prioriteringer er beinhard. 

Satsinger på helse med flere milliarder fra Bent Høie kan gå utover ønskede skattekutt fra Siv Jensen. 

Hver sjette krone innen offentlige utgifter er allerede helseutgifter. 

http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat/aar/2015-03-11

 

Store reformer må smøres med ekstra penger

En kommunereform eller endring i høyskole- og universitetstruktur, følges gjerne opp med penger som kan hindre for mye støy og motstand. 

For kommuner som vil utrede om kommunesammenslåing er riktig vei, ligger det penger i potten. Det skal ikke gå utover driftsbudsjett og tilgjengelig kompetanse til daglig styring av kommune-Norge. 

Videre sier KS tydelig at skattesvikt bør gi nye inntekter når man kommer til Revidert budsjett. 

Da kan det være verdt å nevne at lønnsvekst til administrasjon og forvaltning steg med 5,1 prosent, ifølge SSBs siste oversikt. 
Skatteproblemet og KRF

Det kanskje viktigste grepet for norsk næringsliv fremover er lavere skatter og avgifter. 

På dette området er FRPs Gjermund Hagesæter sint på NHO som ikke synes han fikk noe bidrag fra NHO under budsjettdrakampen med KRF i oktober-november.

Samtidig er det siste utspillet til NHO innrettet på beskatning av bolig og eiendom, istedenfor bedriftsformuen til eiere. Ikke enkelt å svelge for politikere med ambisjoner om gjenvalg. 

Slangen i paradis.

Videre er både sentrale Høyre og FRP politikere ganske urolige for KRFs sterke stilling "på vippen". 

Håpet er der likevel. Det er faktisk slik at Knut Arild Hareide har lovet 5-6 milliarder i reduksjon i formuesskatt på "arbeidende kapital", gjennom valgkampen i 2009 og 2013. Det kan NRK og flere hente frem fra arkivene.

På mange måter er det slik at Hareide er slangen i det borgerlige paradis ved Hurdalsjøen. 

 

 

Men det er slik demokratiet fungerer med en mindretalls-regjering i oljelandet.

Først er det kommunevalg, så kommer Statsbudsjett 2016 - og i det fjerne valget i 2017.

Våre venner på Hurdalssjøen trenger mye Møllers tran - og flere smarte politiske løsninger. 

For KRF og Venstre selger seg ikke billig.

Jojo-budskap i rente- og boligpolitikken?

Det koker på boligmarkedet med boligprisvekst på 11 prosent i Oslo og Bergen.

  • Myndighetene har klart å bedre psykologien i boligmarkedet med brevet til  Finanstilsynet for ett år siden.
  • Resultatet ble langt mer proaktive banker. Vi må ikke glemme at Konkurransetilsynet har fulgt nøyere med på konkurransen i bankmarkedet.
  • Dermed friskmeldte nordmenn boliginvesteringer og ?løp og kjøp? ble mantra. 
  • De unge fikk billigere lån, lettere.

Nå sier Siv Jensen stopp! Dagens brev fra finansministeren er en retrett i så måte.

 -          En for sterk boligetterspørsel eller et for svakt tilbud betyr boom, i de største byene bortsett fra Stavanger.

 En redsel for rask tilbakegang i boligmarkedet er mer sannsynlig i dag enn for et år siden.

 For aktørene i markedet vil ordet Jo-jo politikk være en type karakteristikk.

Norges Bank i rentefella

Det blir ganske umulig for Norges Bank å sette ned rentene neste gang, hvis ustabilitet truer. 

Å bygge mer tar tid. Det er spennende tider i bolig- og rentemarkedet.

 

The Norwegian Model

Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi rett før Regjeringens budsjettkonferanse.

Flyene står på bakken og mange fortviler.

SSB har spådd kun 1 % vekst i AS Norge for 2015. KRF og FRP er ikke akkurat perlevenner.

Skattekutt-strategien i årets statsbudsjett ble overskygget av pose-krigen og manglende grønt skatteskifte.

the Norwegian model - krisetid?

NyAnalyse har oppsummert svarene fra nær 500 bedrifter i en undersøkelse i regi av Bedriftsforbundet.

Det er tydeligvis usikre bedrifter, og over halvparten ønsker seg ekstraordinære tiltak. Blant bedriftene i olje- og gassnæringen er tallet enda høyere.

Betyr det at det er krise? Ja, helt klart for enkelte bedrifter.

Men ikke for hele næringslivet. Da hadde svaret vært 95 % med ønske om krisetiltak.Oslo comeback...

En langt større optimisme er det i Oslo og Akershus, hvor kun 1 av 10 tror på lavere sysselsetting i år målt mot 2014.

På Vestlandet svarer nærmere 1 av 4 at de vil ha lavere sysselsetting i fremtiden. Derfor stiger da også arbeidsledigheten mest i landet i Rogaland med 36% fra 12 måneder tidligere. Derfor stiger boligprisene kun med 2,9 % fra året før, mens Oslo har økt med ca 11 %."Moderat usikkerhet" og "status quo" er kjennetegn de fleste bedriftsledere kjenner seg igjen i, ifølge svarene NyAnalyse har sammenstilt.

Se hele undersøkelsen her http://www.bedriftsforbundet.no/bf/Aktuelt2/SMB-barometer-Avventende-smaabedrifter

Og flystreiken da?

Den går nok snart over. Det er typisk norsk å bli enig med fagforeningen.