hits

april 2015

RNB gave: Bergen får 100 millioner kroner?

FRP landsmøte til helgen vil helt sikkert ta opp skattesvikten i kommune-Norge, slik Høyres LM gjorde.  

Det er tendenser til skattesvikt. Mange er bekymret for tjenestenivået. Flere og flere ordførere tar til orde for mer penger i Revidert budsjett. I mange ulike partier.

 

Se under for noen tall jeg fant for Kommuneinntekter hvis det kommer mellom 1 og 3 milliarder kroner i ekstrabevilgning fra Regjeringen.

Lenke til tabell NyAnalyses nettsider http://nyanalyse.no/archives/5609  (bruk søkefunksjonen)

Hvis Regjeringen bevilger 2 mrd kroner ekstra i frie inntekter til kommune-Norge, får Bergen ca 100 millioner kroner.

Svar på dette spørsmålet fra Arbeiderpartiet:

Hva ville en økning i kommunenes frie inntekter på 0,5, 1, 1,5, 1,9, 2, 2,5 og 3 mrd. kroner gi i merinntekt for den enkelte kommunen (tabell med fordeling på kommune)?

 

Spørsmålet er forelagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt følgende svar:

HORDALAND KOMMUNER: 

 

Forutsetninger:

"I vedlegg til Prop. 1 S (2014-2015) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte, er det beregnet et anslag på kommunenes frie inntekter i 2015. I dette anslaget regnes skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten som kommunenes frie inntekter. Fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene i 2015 er ikke kjent, så i anslaget på frie inntekter i 2015 er skatteanslaget for den enkelte kommune basert på fordelingen av kommunenes skatteinntekter i 2013.

For å gi et anslag på hva en økning i kommunenes frie inntekter på 0,5 til 3 mrd. kroner vil gi i merinntekt for den enkelte kommunene, er de samme forutsetningene lagt til grunn. Videre er kommunenes frie inntekter oppjustert med samme fordeling som i anslaget på kommunenes frie inntekter i 2015. Det er dermed forutsatt at økningen i frie inntekter fordeler seg mellom skatt og rammetilskudd på samme måte som i Regjeringens forslag. Fordelingen på den enkelte kommune er vist i tabellen under.

4 av 10 Høyrefolk elsker kommunen sin, 20 ganger mer enn skattekutt

Ja, du hørte riktig. Både kommuneøkonomi og samferdsel kommer milevis foran skattekutt.  Det spørres om "den viktigste saken".

Høyre og Regjeringen er kommet i en situasjon hvor Handlingsregelen ikke fungerer som rettesnor. Avviket til 4%en er blitt nærmest irrelevant. Fondet vokser såvidt raskt at Carl I. Hagen på en god dag, ville sagt nei takk.

Pengebruken må vurderes ift realøkonomien, forventet arbeidsledighet og sunn fornuft.

Som vi ser fra ulike kommentarer er sunn fornuft på pengebruk svært subjektivt. Det avhenger også i stor grad av hvor sterk oljenedgangen blir, og hvor negative virkningene blir på arbeidsmarkedet og kommuneøkonomien.

Samtidig må en kommunereform smøres med penger i gjennomføringsfasen.

Særlig i ett kommunevalgår og en periode med sviktende skatteinntekt i mange kommuner. 4 av 10 landsmøtedelegater som DN spurte om viktigste sak, svarte kommuneøkonomi. Oops.

Vei og jernbane hadde 39 prosent bak seg. 2 prosent valgte skattekutt. Det er et stort dilemma for ledelsen i Høyre og FrP som gjerne vil innfri skatteløftene sine.

Fokus på budsjettimpuls for offentlige utgifter kan være ett alternativ. Men det er heller ikke fasiten. Vær klar over at eldrebølge og uttak av tidligpensjon koster på statsbudsjettet, og det bør kanskje korrigeres for? Ettårig budsjett har sine store utfordringer. Vi ser at det er store revisjoner i pengebruk i årene etter statsbudsjettåret.


For å hindre sterk utgiftsvekst er det beste virkemiddel å kutte skatter og gjøre smarte investeringer i produktivitet. Men det skaper færre direkte arbeidsplasser, som kan tallfestes i år 1, slik offentlig utgifter ofte gjør. Flere sykepleiere, lærere og byråkrater kan vi se direkte. Grunnlaget for velferden i næringslivet er mer usynlig for velgerne. På toppen kommer nødvendige forhandlinger med KrF og Venstre, som til tider lever på en helt annen planet.

Jeg har ingen tro på lønnsvekst på kun 2 prosent i norsk økonomi. Det betyr arbeidsledighet på over 5-6%, og da har Regjeringen tatt grep før. Ikke noe parti kan overleve valg i Norge med så høy arbeidsledighet.

Da får vi noen politiske beslutninger som hindrer rask omstilling. Slik fungerer demokratiet opp mot samfunnsøkonomisk effektivitet. Noen må ta hensyn til mennesker og milliarder. Velgere og ansatte. Oljepenger og kommuneøkonomi.

Politikk er strategi og følelser med en dose sunn samfunnsøkonomi. Høyres landsmøte er intet unntak.

Godt landsmøte!

Krise for mange kommuner?

Oljeaktiviteten og ringvirkninger derfra påvirker sysselsetting og skatteinntekter. 

Det er helt tydelig at skatteinntekter fra næringslivet faller noe tilbake i 1.kvartal 2015, sammenliknet med i fjor. Fra personer er det mindre fall, som kan bety at mer nedgang er i vente. 

Krise: Det ser foreløpig ut som at kommunene får inn ca 2 milliarder mindre i skatteinntekter enn forventet, og det tilsvarer årslønn til rundt 3.500 lærere!

En krise i kommuneøkonomien er det siste regjeringen trenger i ett år med kommunevalg.

Lavere skatteinntekter i flere kommuner

(dvs målt ved total skatteinngang, stat, kommune, fylkeskommune) 

Oljehovedstaden Stavanger har 3 % nedgang og kommer helt nede på 30.plass. Dvs blant de 30 kommuner med størst utfordringer. Det viser derfor at et skifte er kommet i skatteinntekter for kommunen.

Langt verre er det for Lindås i Hordaland hvor skatteinntektene ligger 44 % lavere enn i 1.kv 2014. Årsaken til dette kan være strukturell, uten at det er undersøkt.

For Vindafjord i Rogaland er det også 22% lavere skatteinntekter samlet, som viser en klar tendens. Verftkommunen Ulstein opplever også fall i skatteinntekter på 5,4%. Kilde: SSB

Bedre tider i Nord-Norge og Innlandet

På listen over kommuner med høyere skatteinntekter i 1.kvartal iår mot fjoråret, finner vi mange småkommuner.

Det ser også ut som deler av Nord-Norge har fått en god vekst i aktivitet og skatteinntekter det siste året.  Noen små kommuner med 50% økning.

Austevoll på Vestlandet viser god fremgang + 39% - dermed beste kommune av de litt større kommunene. 

Innlandskommunen, Lillehammer, har sett en god vekst på 12%, som kan bety bedring for regionen med tradisjonell industri. Svak krone kan ha gitt noe bedre overskudd i disse bedriftene.


Kilde: SSB
 

Det er selvsagt tidlig på året, men tendensen er nokså klar. Oljeregioner faller tilbake mer enn regioner med sjømat eller tradisjonell industri.

Nye tall kommer 19.mai. Lenke til alle tall her

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned/2015-04-17

Sjekk også Samfunnsregnskap og velferdsbidraget http://nyanalyse.no/samfunnsregnskap

Lavere lønnsvekst og lav rente er positivt for kommuneøkonomien.

Situasjonen er dermed høyst usikker og regionale forskjeller vil forsterke seg gjennom året.
Vi lever livet - på nett?

Hele 9 av 10 nordmenn i alderen 9- 97 år er på internett i løpet av en vanlig dag!

SSB skriver "Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett per dag".

Vår mediehverdag blir aldri den samme igjen. Hvordan vi lever - og deler våre opplevelser og kunnskap med ulike grupper er under rask utvikling.

64 % er innom Facebook og 22 % er på andre sosiale medier. 

Det påvirker arbeidslivet, familien og nærmest alt vi gjør. 

8 av 10 har en smart-telefon. Jeg måtte snu på vei til jobb i dag - for å hente mobilen.

Den er blitt viktigere enn lommeboka. 

 

 

Andelen avislesere på nett er gått forbi andelen på papir, ifølge SSBs Mediebarometer. 

Lenke - http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar/2015-04-14


Sosiale medier er i ferd med å overta mange diskusjoner i samfunnet. 

Bloggere kan nå lenger og mer målrettet til sine følgere og "groupies" enn innlegg i avisene. 

 

Politisk viktig med sosiale medier

Alle partiene er langt mer bevisste velgere på nett. Gla'saker og meningsmålinger kan deles med unge mennesker som ikke leser aviser eller ser TV.

Dårlige saker og argumentasjon mot partiet kan oppdages tidlig, og andre argumenter kan hentes frem til å forsvare saken. 

De fleste politiske diskusjoner på TV blir fulgt av twitter eller facebook- diskusjoner. Det er viktig for demokrati og mediemangfoldet.

 

Avisen er ikke død. Men nyheter på nett vil overskygge mer og mer av løpende nyheter.

Så kan nisjemagasiner, enkelte aviser og blogger levere faglig påfyll til sine tilhengere med like interesser.

Just Blog it! **

Musikk til bloggen: Ashes to Ashes, D.Bowie.

Rentekampen gir gratispenger, hva skal Siv gjøre?

Det er tydelig kamp om kundene i boliglånsmarkedet. 

De siste tallene viser en  klar trend nedover i fastrenter på boliglån i Norge. 

En videre nedgang til ca 2,5 % i snitt på ulike fastlån i markedet.Se flere tall fra SSB her http://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/renter/maaned/2015-04-08#content

 

Boligpriser:  Opp - men roligere tempo?

Når de nye tallene kommer for boligpriser senere i dag, vil det fortsatt vise oppgang i Oslo og Bergen, men nedgang i Stavanger.

Fasiten: 


Kilde: Eiendom Norge.

Retning - opp:  Lav rente, store reserver, sikkerhet i gode trygdeordninger og familiebanken (arv). For lite bygging i storbyene.

Retning - ned:  Høyere arbeidsledighet, lite reallønnsvekst, nedgang i stor oljeklynge og noe lavere innvandring.

Samlet sett vil boligmarkedet holde seg flytende, men politikerne kan gjøre stor skade ved for stramme tiltak. 

Det hviler et stort ansvar på skuldrene til Siv Jensen og Regjeringen fremover. 

**

FAKTA