hits

august 2017

Overdrivelser om yrkesandeler?

Det er mye støy gjennom en valgkamp om arbeidsmarkedet og andelen i jobb. Er det slik at mange politikere ser bort fra underliggende trender på demografi?

Eldrebølgen har slått inn over det norske arbeidsmarkedet de siste 5-10 årene. Når yrkesandeler måles i befolkningen fra 15 til 74 år, vil det trekke ned yrkesandelen. Det er helt naturgitt at flere er pensjonister i alderen 65-74 år. En overgang fra høy arbeidsinnvandring til en større andel flyktninger, vil også påvirke andelen som er i arbeid. 

Nedgang i yrkesandel siden 2008

Vi hører stadig vekk at andelen som jobber er den laveste på 20 år. Selvsagt har en særnorsk nedgangskonjunktur med kraftig nedgang i oljeprisen redusert andelen som arbeider i Norge. Det er helt normalt at dette skjer.

Jeg leste med stor interesse SSB-notatet "Åtte år med nedgang i sysselsettingsprosenten" som ble publisert 25.august. Der bekrefter de blant annet eldrebølgens effekt på andelen i jobb. De skriver: " ...andelen eldre som jobber er lavere enn blant dem i «kjernegruppen», så det at vi blir flere eldre drar sakte men sikkert ned sysselsettingsprosenten". Det er viktig at slike nyanser kommer frem i samfunnsdebatten.

Kilde: NAV.

Unge jobber mindre enn før

Videre er det mindre andel unge som jobber ved siden av videregående skole og studier. Aldersgruppen 15-25 år og deres yrkesdeltakelse har over tid gitt noe lavere yrkesandel. Så lenge flere tar høyere utdanning er ikke dette nødvendigvis et samfunnsproblem. Gruppen 25-30 åringer hvor mange kommer ut av utdanningen er rekordstor på rundt 350.000 personer. At flere av disse går lenger på utdanning skyldes at lavkonjunkturen traff denne yngrebølgen.

Hvis vi i tillegg tar med den store strukturendringen innen innvandring, hvor andelen arbeidsinnvandrere bremset sterkt. Mange flyttet hjem og faller dermed ut av arbeidsstyrken, mens det kom mange flyktninger til landet i 2014-2015. De har naturlig nok lenger vei mot fast sysselsetting.

Samfunnsproblem

Jeg mener at det er et samfunnsproblem, med særlig gutta og utfordringen innen drop out, og som ikke får arbeidserfaring. Det er bare viktig at ikke det overdrives hvor svakt arbeidsmarkedet har utviklet seg de senere årene. I en opphetet valgkamp er dette ekstra viktig.

Les relevant SSB notat her http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/atte-ar-med-nedgang-i-sysselsettingsprosenten

 

Klar jobbvekst i Norge

I dag ble norsk økonomi friskmeldt av SSB. En vekst på 0,7 % fra forrige kvartal er svært godt for en økonomi som kun steg med 1% i hele 2016. 

Også 1.kvartal 2017 er oppjustert til 0,7%. 

De siste kvartalstallene på Nasjonalregnskapet som viser all produksjon i hele landet er en viktig indikator. 

Vi ser da også at både DnB og Nordea konkluderer med en klar oppgang for Norge de neste årene. Det er svært viktig for de arbeidsledige og studenter som er på slutten av studiet.

Betydelig jobbvekst, pluss 24.000 jobber netto

Det er ganske klart at arbeidsmarkedet også er i bedring.

SSB skriver dette: "Foreløpige beregninger viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10 600 personer i 2. kvartal, etter mer enn to år med beskjeden vekst. Det var i 2. kvartal om lag 23 700 flere sysselsatte enn i samme kvartal i fjor. Veksten kommer i hovedsak innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet. Samtidig ser det ut til at nedgangen i petroleumsvirksomhet og oljerelaterte tjenestenæringer har avtatt noe."

Les mer her http://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/moderat-konjunkturoppgang-i-forste-halvar-2017

Yrkesandel i forsiktig bedring

Det er også slik at andelen som er i jobb i hele befolkningen forsiktig øker fra 1. til 2.kvartal. Hvis økonomien og arbeidsmarkedet fortsetter oppturen, vil også yrkesandelen bedre seg igjen. Mange glemmer også de underliggende strukturer med en eldrebølge som er mindre tilknyttet arbeidslivet. Når det blir flere i alderen 67-74 år, faller yrkesandelen noe samlet sett. Videre er det snudd fra arbeidsinnvandring til flyktninger i 2015 til 2016/17. De er mindre yrkesaktive. Derfor er jeg nokså sikker på at eldrebølgen spiller statistikere et puss. Dersom det i tillegg er store kull 25-30 åringer som ikke får jobb i en lavkonjunktur (2014-2016), så spiller det også en rolle.

For å illustrere poenget med "eldrebølgen" vil jeg vise veksten i pensjonister siste 10 år:

 

Det er dermed slik at når "hele" arbeidsstokken blir eldre, så vil det påvirke yrkesandelen, selv om seniorer har holdt god yrkesdeltakelse.

Relativt til gruppene 30-55 år ligger de lavere.

Det er dermed både konjunkturer, politikk og struktur som drar opp/ned yrkesandelen i en økonomi.

Se relevant figur her:

Eldreinnsats verdt milliarder

I går holdt jeg innlegg på Arendalsuka om verdien til frivillige seniorer og pensjonisters innsats i samfunnet. Og hørte glimrende innlegg av både Bamble kommune og Frivillighet Norge. Det er ingen tvil om at frivillig innsats bygger landet og mange lokalsamfunn er helt avhengig av dette.

Men: Tradisjonelle tanker om aldring og alderdom kan i verste fall føre til at man hindrer aktivisering av en voksende, ressurssterk aldersgruppe.

Bare utgifter. Vi får jevnlig høre gjennom media at en stadig aldrende befolkning vil føre med seg store statsfinansielle utfordringer i årene som kommer. Det er viktig at vi tar dette på alvor med for eksempel mer bruk av velferdsteknologi innen helse. Likevel er det helt feil å kun forbinde eldre med de stigende utgiftene. Eldre som ressurs er klart undervurdert. Eldre hjelper eldre med å handle, rydde og være besøksvenn. Foreldre får barnepass av besteforeldre.

Synliggjøre eldre som ressurs. I rapporten «Verdien av aktive seniorer», som NyAnalyse lagde på vegne av Statens seniorråd, finner man at heltidspensjonister bidrar med store verdier til samfunnet gjennom frivillig arbeid. Rapporten anslår at dagens bidrag som følge av pensjonisters deltakelse i formelt- og uformelt frivillig arbeid utgjør hele 25 milliarder kroner. Gitt befolkningsutviklingen fremover, anslår man at tilsvarende bidrag fra frivillig arbeid vil være på 45 milliarder kroner i 2030. Det er et fantastisk samfunnsbidrag, og noe politikere må sette mer pris på.

Videre er det et stort potensiale for at frivillighetsbidraget fra heltidspensjonistene kan bli enda større. «Frivillighetsundersøkelsen 2016» viser at aldersgruppen over 55 år er best representert når det kommer til deltagelse i frivillig arbeid. Samtidig er også mulighetene for å rekruttere flere personer til frivillighet størst i den samme aldersgruppen. Hvis kommuner legger bedre til rette og informasjonen når pensjonistene som vil.

Se til Tromsø: Jeg er overbevist om at Tromsø ordføreren har litt rett når hun sier at omsorgen ikke klarer seg uten de frivillige i fremtiden. Engasjerte eldre vil helt sikkert kunne hjelpe andre eldre, uten at det går ut over faglig kvalitet.

 

Godt nytt for Norge og Erna

Det er ikke mer enn en drøy måned til Stortingsvalget.

Meningsmålinger viser ulike tendenser og husk at det er store feilkilder, særlig for de mindre partiene. 

Mange er usikre på fremtidens arbeidsmarked, boligprisene og den økonomiske veksten for Norge. Denne overskriften stod i Dagbladet i går:

Hva er temperaturen på AS Norge i starten av august?

Trøsten er at flere av de viktige nøkkeltallene for norsk økonomi nå viser en positiv utvikling. 

Netto 20-30.000 nye jobber årlig

Oppsummert tror jeg at arbeidsmarkedet er i klar bedring, og at ledigheten går klart nedover det neste året. 

Det er benyttet store penger på tiltakspakker, samferdsel og andre tiltak gjennom de senere års statsbudsjetter. 

Vi kan slå fast at Regjeringen har lykkes med å stabilisere arbeidsmarkedet og kompensere for oljekrisen på Vestlandet. 

At arbeidsledigheten synker i Stavanger og boligprisene stiger moderat betyr at fraflyttingen bremser opp, og optimismen kommer sakte - men sikkert tilbake. 

Norges Bank og SSB spår en betydelig bedring i norsk økonomi. 

Norges Bank  SSB
2017: BNP-fastland 2,0 %  2017: BNP-fastland 1,9 %
2018: Arbeidsledighet (aku) 4,0 %  2018: Arbeidsledighet 4,2 % (aku)
2018: Netto jobbvekst 1,0 %  2018: Netto jobbvekst 0,7 %

 

Med rundt 2,7 millioner sysselsatte gir prognosene over en jobbvekst (netto) på 20-30.000 personer årlig. Ledigheten registrert ved NAV-kontorene er under 3 %, og er på vei ned den også.

Lav rente lenge og bedre arbeidsmarked holder boligprisene oppe.

Selv om Oslo-markedet har fått merke en klar korreksjon, vil jeg ikke regne med at det skal mye lenger nedover. Bildet på Oslo er også spesielt siden mange har drevet boligspekulasjon, og Siv Jensen innførte særregler for Oslo. At det biter er jo egentlig meningen!

Hvis boligprisene nasjonalt stiger med 3-5 prosent i årene som kommer, er det langt bedre enn boom i Oslo og depresjon i Stavanger - slik det var i 2016.

Norges Bank sier klart at rentene ikke skal opp, etter planen, før i 2019. Sammen med bedring for økonomien og arbeidsmarkedet bør det holde oss unna boligkrakket.

Oljenedturen over?

Det er ingen tvil om at Norge ble hardt rammet av et dramatisk fall i oljeprisene i 2014. Med de store ringvirkningene oljeklyngen har gitt til investeringer og arbeidsplasser, var det tydelig at myndighetene måtte bidra med ekspansiv penge- og finanspolitikk. Det har vært brukt mye oljepenger, men det har faktisk vært nødvendig. Jeg tror også boom i alderspensjoner har bidratt til dette.

Ulike prognoser for "oljå": 

Norges Bank  SSB
2016: Oljeinvesteringer - 16,4 %  2016: Oljeinvesteringer -16,4 %
2017: Oljeinvesteringer - 5,2 %  2017: - 7,1 %
2018: Oljeprisen 50 dollar  2018: Oljeprisen 481 kroner

 

Etter rundt 47.000 tapte jobber innen oljenæringen og leverandørindustrien, er det godt å se at arbeidsmarkedet stabiliseres noe nå. 

Det siste tallet fra SSBs Arbeidskrafts-undersøkelse (aku) gir en indikasjon på at det kommer en bedring for oljenæringen gjennom året.

Jeg tror ingen vinner valg på bedring i økonomien alene, men et positivt skifte rett før valgdagen gjør meningsmålingene enda mer usikre.

**

Se flere tall på Arbeidsmarkedet her https://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku